baner 1

Certyfikaty

Nasze certyfikaty

NZOZ Genomed uzyskał certyfikat zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości CF Network ( Cystic Fibrosis Network ) za 2023 rok w zakresie:
 • genotypowania, interpretacji i raportowania wyników dla mukowiscydozy i chorób CFTR-zależnych

NZOZ Genomed uzyskał najwyższe wyniki w kontroli jakości EMQN ( European Molecular Quality Network ) za rok 2023 w zakresie:
 • genotypowania i interpretacji wyników analizy genu PMP22 (CMT/HNPP).
 • genotypowania i interpretacji wyników w zakresie dziedzicznych dystrofii siatkówki (ang. IRD)
Genomed SA uzyskał w 2022 roku maksymalną liczbę punktów w kontroli jakości EMQN ( European Molecular Quality Network ) w zakresie:
 • genotypowania przy wykorzystaniu sekwencjonowania DNA metodami NGS oraz Sangera
 • nieinwazyjnego, genetycznego badania prenatalnego NIPT (Aneuploidies).
NZOZ Genomed uzyskał najwyższe wyniki w kontroli jakości EMQN ( European Molecular Quality Network ) za rok 2021 w zakresie genotypowania i interpretacji wyników dla rdzeniowego zaniku mięśni (SMA).
NZOZ Genomed uzyskał certyfikat zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości CF Network ( Cystic Fibrosis Network ) za 2020 rok w zakresie:
 • genotypowania, interpretacji i raportowania wyników dla mukowiscydozy i chorób CFTR-zależnych

Genomed SA uzyskał w 2020 roku maksymalną liczbę punktów w kontroli jakości EMQN ( European Molecular Quality Network ) w zakresie genotypowania przy wykorzystaniu sekwencjonowania DNA metodami NGS oraz Sangera, wykrywania wirusa SARS-CoV-2 oraz w zakresie diagnostyki wrodzonych niedoborów odporności (SCID).
Laboratorium NZOZ Genomed uzyskało certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka: "Laboratorium rekomendowane przez PTGC" na lata 2020-2022 w zakresie badań molekularnych zmian konstytucyjnych.
Laboratorium NZOZ Genomed uzyskało certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka: "Laboratorium rekomendowane przez PTGC" na lata 2020-2022 w ramach cytogenetyki molekularnej w zakresie badań techniką MLPA.
Laboratorium Genomed S.A. uzyskało maksymalną liczbę punktów w kontroli jakości EMQN ( European Molecular Quality Network ) w zakresie nieinwazyjnego, genetycznego badania prenatalnego NIPT (Common Aneuploidies) oraz diagnostyki genetycznej choroby Wilsona za rok 2019.

Genomed SA uzyskał maksymalną liczbę punktów w kontroli jakości EMQN ( European Molecular Quality Network ) w zakresie genotypowania i interpretacji wyników sekwencjonowania DNA metodą Sangera (DNA sequencing - FULL SCHEME) oraz w zakresie genotypowania metodą NGS za rok 2018. Najwyższe noty uzyskano także w badaniu pilotażowym w zakresie diagnostyki genetycznej raka jajnika w celu kwalifikacji do leczenia celowanego, zarówno wariantów germinalnych jak i badania tkanki nowotworowej (Ovarian cancer vGermline, Ovarian cancer vSomatic).
     
NZOZ Genomed uzyskał certyfikat zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości CF Network
( Cystic Fibrosis Network ) za 2018 rok w zakresie:
 • genotypowania, interpretacji i raportowania wyników dla mukowiscydozy i chorób CFTR-zależnych

Laboratorium NZOZ Genomed uzyskało certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka: "Laboratorium rekomendowane przez PTGC" na lata 2017-2019 w zakresie technik molekularnych.

Laboratorium diagnostyczne jest wpisane na listę laboratoriów prowadzoną przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 2854.

Laboratorium NZOZ Genomed uzyskało certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka: "Laboratorium rekomendowane przez PTGC" na lata 2015-2016 w zakresie technik molekularnych.

NZOZ Genomed uzyskał certyfikat zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości CF Network
( Cystic Fibrosis Network ) za 2016 rok w zakresie:
 • genotypowania, interpretacji i raportowania wyników dla mukowiscydozy i chorób CFTR-zależnych


NZOZ Genomed uzyskał certyfikat zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości CF Network
( Cystic Fibrosis Network ) za 2015 rok w zakresie:
 • genotypowania, interpretacji i raportowania wyników dla mukowiscydozy i chorób CFTR-zależnych

NZOZ Genomed uzyskał najwyższe wyniki w kontrolach jakości EMQN ( European Molecular Quality Network ) za rok 2017 w zakresie genotypowania i interpretacji wyników dla wrodzonej łamliwości kości (OI), wrodzonego przerostu kory nadnerczy (CAH), rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) i uszkodzeń mitochondrialnego DNA (mtDNA). Genomed otrzymał także za ten rok, jako jedyna placówka w Polsce, certyfikat w zakresie nieinwazyjnego prenatalnego testu genetycznego - NIPT (Aneuploidies - pilot) oraz identyfikacji wariantów somatycznych w nowotworach (NGS vSomatic).
NZOZ Genomed uzyskał najwyższe wyniki w kontrolach jakości EMQN ( European Molecular Quality Network ) za rok 2017 w zakresie genotypowania i interpretacji wyników dla wrodzonej łamliwości kości (OI), wrodzonego przerostu kory nadnerczy (CAH), rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) i uszkodzeń mitochondrialnego DNA (mtDNA).
NZOZ Genomed uzyskał najwyższą liczbę punktów w kontrolach jakości EMQN ( European Molecular Quality Network ) za rok 2016 w zakresie sekwencjonowania DNA metodą Sangera i sekwencjonowania nowej generacji (DNA-SEQ (Full) i NextGen DNA Sequencing (vGermline)) oraz genotypowania dla Hipercholesterolemii rodzinnej (FHL) i Zespołu łamliwego chromosomu X (FRAX, Full scheme).

NZOZ Genomed uzyskał maksymalną liczbę punktów w kontroli jakości EMQN ( European Molecular Quality Network ) w zakresie sekwencjonowania nowej generacji (NGS) za rok 2015.

NZOZ Genomed uzyskał maksymalną liczbę punktów w kontroli jakości EMQN ( European Molecular Quality Network ) w zakresie interpretacji wyników badań genetycznych, w kontrolach dotyczących izolowanego niedosłuchu (DFNB1), mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 2 (MEN2) (najwyższy możliwy wynik) i polipowatości gruczolakowatowej jelita grubego (FAP) (najwyższy możliwy wynik) za rok 2015.

NZOZ Genomed uzyskał maksymalną liczbę punktów w kontroli jakości EMQN ( European Molecular Quality Network ) w zakresie genotypowania, w kontrolach dotyczących jakości sekwencjonowania (najwyższy możliwy wynik) i patologii molekularnej (analiza materiału z niedrobnokomórkowego raka płuca) oraz sekwencjonowania nowej generacji (NGS) za rok 2014.
NZOZ Genomed uzyskał maksymalną liczbę punktów w kontroli jakości EMQN ( European Molecular Quality Network ) w zakresie genotypowania i interpretacji wyników dla dziedzicznego nowotworu piersi oraz wrodzonego przerostu kory nadnerczy (Familial Breast Cancer (Full Scheme), Congenital Adrenal Hyperplasia) za rok 2014.
NZOZ Genomed uzyskał maksymalną liczbę punktów w kontroli jakości EMQN ( European Molecular Quality Network ) w zakresie genotypowania i interpretacji wyników dla dowolnego markera (DNA sequencing - FULL SCHEME) za rok 2011.

NZOZ Genomed uzyskał certyfikat EMQN ( European Molecular Quality Network )
w zakresie genotypowania i interpretacji wyników dla
 • Y-Chromosome microdeletions
 • Fragile X syndrome testing (PCR ONLY)
 • Spinal Muscular Atrophy

NZOZ Genomed uzyskał certyfikat EMQN ( European Molecular Quality Network )
w zakresie genotypowania i interpretacji wyników dla
 • Identyfikacji mikrodelecji AZF chromosomu Y w niepłodności męskiej
 • Hemochromatozy
 • BRCA1 i BRCA2
 • Wykrywania dowolnych mutacji (Mutation Scanning)
 • Sekwencjonowania
_

NZOZ Genomed uzyskał certyfikat CF Network ( Cystic Fibrosis Network) w zakresie

 • genotypowania i interpretacji wyników dla mukowiscydozy i chorób CFTR-zależnych

Laboratorium NZOZ Genomed należy do Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

NZOZ Genomed uzyskał certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetycznego w zakresie diagnostyki
 • Przedwczesnego wygasania funkcji jajników
 • Rdzeniowego zaniku mięśni
 • Niedoboru MTHFR
 • Zespołu Noonan
 • Zespołu łamliwego chromosomu X
 • Zespołu Angelmana, Pradera-Williego
 • Zespołu Niemanna-Picka typu C
NZOZ Genomed uzyskał certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetycznego w zakresie diagnostyki
 • Deficytu Alfa-1-antytrypsyny
 • Nietolerancji laktozy typu dorosłego
 • Ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki
 • Mukowiscydozy
 • Hipercholesterolemii rodzinnej
 • Kardiomiopatii przerostowej
 • Hiperprotrombinemii
 • Jaskry młodzieńczej otwartego kąta
 • Zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem
 • Mukopolisacharydozy typu VI
NZOZ Genomed uzyskał certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetycznego w zakresie diagnostyki
 • Hemochromatozy rodzinnej
NZOZ Genomed uzyskał certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetycznego w zakresie diagnostyki
 • Nawracających poronień
 • Niepłodności męskiej (analiza mutacji w geneie CFTR oraz identyfikacja mikrodelecji regionu AZF w chromosomie Y
 • Niewrażliwości na androgeny

NZOZ GENOMED uczestniczył w kontroli jakości badań przesiewowych noworodków w kierunku mukowiscydozy organizowanej przez CDC/APHL (USA). Laboratorium uzyskało prawidłowy wynik (100% zgodności).PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W NZOZ GENOMED

Genomed jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie Genetyka Kliniczna pod numerem 68-000355-001-0001