baner 1

Regulamin

REGULAMIN REALIZACJI BADAŃ GENETYCZNYCH    

 1. Rozdział 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania przez klientów usług związanych z badaniami genetycznymi za pośrednictwem serwisu internetowego www.nzoz.genomed.pl, działającego pod adresem http://www.nzozgenomed.pl.
  2. Administratorem niniejszego serwisu jest spółka GENOMED S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Ponczowej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000374741, z kapitałem zakładowym 132.130,10 zł opłaconym w całości, nr NIP 7010083563, nr Regon 141108082.
  3. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:
   1. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zamówień poprzez serwis internetowy www.nzoz.genomed.pl, kontakt telefoniczny, przy pomocy faksu lub poprzez przesłanie zamówienia na adres mailowy.
   2. GENOMED S.A. - spółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Ponczowej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000374741, z kapitałem zakładowym 132.130,10 zł opłaconym w całości, nr NIP 7010083563, nr Regon 141108082.
   3. NZOZ GENOMED – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GENOMED wykonujący badania genetyczne na rzecz klienta.
   4. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   5. Termin realizacji zlecenia – czas, w jakim NZOZ GENOMED wykona dane badanie, liczony jako dni robocze od momentu dostarczenia pobranego materiału biologicznego do NZOZ GENOMED.
   6. Czas realizacji zamówienia – czas w jakim GENOMED S.A. dostarczy do Klienta zamówiony przez niego zestaw do samodzielnego pobrania materiału biologicznego. Czas liczony jest od dnia złożenia zamówienia do momentu dostarczenia zestawu pod wskazany przez Klienta adres.
   7. Zestaw – pakiet umożliwiający samodzielne pobranie przez pacjenta materiału biologicznego, niezbędnego do wykonania badania genetycznego.
   8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży usług na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego i/lub drogą telefoniczną, mailową lub przy pomocy faksu, określające rodzajowo oraz ilościowo zamawianą usługę.
   9. Usługa – usługa świadczona przez NZOZ GENOMED, polegająca na przeprowadzeniu molekularnego badania genetycznego (w skrócie: badania genetycznego) na podstawie próbek materiału biologicznego pobranych przez Klienta za pomocą zestawu przesyłanego do Klienta lub pobranego w siedzibie  NZOZ GENOMED.
   10. Regulamin – niniejszy regulamin zamawiania i realizacji badań genetycznych.
 2. Rozdział 2. Zasady świadczenia i korzystania z usług
  1. Sprzedaż usług z zakresu przeprowadzania badań genetycznych w serwisie działającym pod adresem www.nzoz.genomed.pl prowadzona jest przez GENOMED S.A.
  2. GENOMED S.A. poprzez serwis dostępny pod adresem www.nzoz.genomed.pl prowadzi sprzedaż usług z zakresu badań genetycznych, których pełna lista znajduje się na stronie internetowej pod ww. adresem w zakładce „Badania genetyczne”.
  3. NZOZ GENOMED przeprowadzana badania genetyczne poprzez analizę materiału biologicznego klienta.
  4. Do wykonania przez NZOZ GENOMED badania genetycznego niezbędne jest dostarczenie przez klienta próbki materiału biologicznego podlegającego badaniu.
  5. Dostarczenie materiału biologicznego przez klienta celem przeprowadzenia badania genetycznego może nastąpić poprzez:
   1. umówienie się przez klienta na wizytę w siedzibie NZOZ GENOMED przy ul.Ponczowej 12 w Warszawie celem pobrania od klienta próbki materiału biologicznego,
   2. zamówienie przez klienta zestawu do samodzielnego pobrania materiału biologicznego i zamówienie badania genetycznego.
  6. Zamówienia na badania genetyczne GENOMED S.A. przyjmuje za pośrednictwem:
   1. formularza umieszczonego   na stronie www.nzoz.genomed.pl
   2. telefoniczne pod numerami 22 498 2 498, 22 644 60 19 (od godz. 9.00 do 16.30 w dni robocze)
   3. adresu e-mail diagnostyka@genomed.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
   4. faksu pod numerem 22 644 60 25
  7. Zestaw do samodzielnego pobrania materiału biologicznego zamawiany jest przez klienta wraz z  wybranym badaniem genetycznym.
  8. Formularz umieszczony na stronie www.nzoz.genomed.pl  służy do złożenia zamówienia na zestaw do samodzielnego pobierania materiału biologicznego i zamówienia badania genetycznego.
  9. Podstawowym warunkiem realizacji  zamówienia na badanie genetyczne  jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, dokonanie płatności oraz przesłanie/dostarczenie z próbką materiału biologicznego:
   1. w przypadku pacjentów indywidualnych -  wypełnionego i podpisanego zlecenia wykonania molekularnego badania genetycznego z deklaracją świadomej zgody na wykonanie badania,
   2. w przypadku lekarzy lub ośrodków kierujących pacjentów na badania -  wypełnionej i podpisanej deklaracji świadomej zgody na wykonanie molekularnych badań genetycznych wraz z kartą skierowania na badania ogólne lub z kartą skierowania na badanie niepłodności.
  10. Wzory deklaracji wskazanych w pkt. 9 lit a) i b) są dostępne na stronie internetowej serwisu www.nzoz.genomed.pl w zakładce „Jak wykonać badanie genetyczne/wymagane formularze”.
  11. Klient składając zamówienie na badanie genetyczne, wypełnia obowiązkowo pola formularza zaznaczone gwiazdką, podając swoje dane osobowe niezbędne do celów związanych z przeprowadzeniem diagnostyki genetycznej. Opcjonalnie klient może również wypełnić pole formularza : „Kod badania”. Podanie w formularzu kodu badania nie jest konieczne, może jednak przyspieszyć wykonanie badania.
  12. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.08.2015 (Poz. 1372) zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych zlecenie badania genetycznego musi zawierać pieczęć i podpis lekarza zlecającego badanie.
   Wyjątek stanowią badania genetyczne z tkanki nowotworowej.
  13. GENOMED S.A. oświadcza, że przetwarza dane osobowe klientów zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną a w szczególności zabezpiecza dane osobowe klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
  14. Do danych osobowych zbieranych przez GENOMED S.A. mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy GENOMED S.A.  oraz uprawnione osoby, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
  15. Dane osobowe klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  16. Każde złożone zamówienie potwierdzane jest przez  GENOMED S.A. mailowo, faxem lub telefonicznie. Zamówienie, które nie zostało potwierdzone – nie dotarło najprawdopodobniej z przyczyn technicznych. Klient jest wówczas proszony o kontakt.
  17. Prawidłowe złożenie zamówienia w serwisie www.nzoz.genomed.pl przez klienta  jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, zobowiązującej NZOZ Genomed do wykonania zamówionego badania genetycznego, a Klienta do dokonania opłaty za zakupioną usługę.
  18. Ceny poszczególnych badań podane są w tabelach znajdujących się na stronie internetowej serwisu www.nzoz.genomed.pl.
  19. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.nzoz.genomed.pl.
  20. Procedura samodzielnego pobrania materiału biologicznego przez klienta została opisana w sposób szczegółowy na stronie serwisu www.nzoz.genomed.pl w zakładce „Jak wykonać badanie ?”
  21. Pełna Instrukcja Transportu Materiału Biologicznego została zamieszczona na stronie serwisu www.nzoz.genomed.pl w zakładce „Jak wykonać badanie/Wysyłka”.
  22. Pobrany samodzielnie przez klienta materiał biologiczny wraz z formularzami „Deklaracji świadomej zgody” należy wysłać na adres:
   NZOZ GENOMED
   ul. Ponczowa 12
   02-971 WARSZAWA
   Przesyłkę należy wysłać pocztą kurierską lub przesyłką pocztową poleconą piorytetową. Koszt przesyłki ponosi zamawiający wykonanie badania.
  23. Wynik badania genetycznego zostanie wysłany klientowi na adres wskazany na formularzu lub na adres klienta podany przy zamówieniu złożonym telefonicznie, mailowo lub faksem. Wyniki badań mogą zostać również odebrane osobiście przez klienta w siedzibie NZOZ GENOMED przy ul.Ponczowej 12 w Warszawie.
  24. Zestaw zostanie dostarczony do Klienta na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu po dokonaniu opłaty za zamówione badanie genetyczne.
  25. GENOMED S.A. jest upoważniony do odmowy realizacji zamówienia jeśli Klient nie dokona opłaty z tytułu zamówionej usługi. W przypadku odmowy realizacji zamówienia GENOMED S.A. poinformuje Klienta drogą elektroniczną, telefoniczną lub listowną o tym fakcie.
  26. GENOMED S.A. jest związany złożonym zamówieniem od momentu uzyskania potwierdzenia dokonania przez Klienta płatności.
  27. GENOMED S.A. może odmówić wykonania złożonego zamówienia, jeśli formularz zamówienia został wypełniony błędnie.
  28. Klient może dokonać korekty zamówienia jeżeli zestaw nie został jeszcze wysłany poprzez rezygnację z całości lub części złożonego zamówienia, zmiany w adresie właściwym do dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, a także zmiany danych na fakturze.
  29. Do każdego zamówienia wystawiany i dołączany jest dokument sprzedaży.
  30. Wszystkie ceny usług wyrażone są w walucie polskiej i  zawierają podatek VAT.
  31. Na stronach internetowych dostępny jest kalkulator umożliwiający przeliczenie cen z PLN na Euro oraz z PLN na USD
  32. GENOMED S.A. jest upoważniony do zmiany ceny usług oferowanych w serwisie www.nzoz.genomed.pl. W przypadku zmiany ceny usług już zamówionych Klient nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zmiany ceny usługi w trakcie jej realizacji.
  33. Promocje w serwisie  www.nzoz.genomed.pl nie podlegają łączeniu o ile Regulamin danej promocji nie stanowi  inaczej.
 3. Rozdział 3. Dokonywanie płatności
  1. GENOMED S.A. oferuje następujące sposoby płatności w walucie polskiej:
   1. przelewem na konto:
    nr rachunku bankowego: 56 1600 1374 0003 0052 0282 6001
    Bank: BNP Paribas Bank Polska SA
    Odbiorca: GENOMED S.A. ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa
    Tytuł płatności: imię i nazwisko osoby badanej kod lub nazwa badania jakie ma być wykonane
   2. przelewem elektronicznym
   3. kartą kredytową.
   4. Rozliczenie transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
  2. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez serwis www.nzoz.genomed.pl potwierdzenia wykonania płatności.

  3. Płatności w Euro tylko przelewem na konto:
   Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
   EURO Account Number:

   71 1600 1374 0003 0052 0282 6022
   IBAN: PL71 1600 1374 0003 0052 0282 6022
   BIC/SWIFT CODE: PPAB PLPK

   Koszt przelewu ponosi zamawiający

  4. Płatności w USD tylko przelewem na konto;
   Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
   USD Account Number:

   98 1600 1374 0003 0052 0282 6021
   IBAN: PL98 1600 1374 0003 0052 0282 6021
   BIC/SWIFT CODE: PPAB PLPK

   Koszt przelewu ponosi zamawiający
 4. Rozdział 4. Czas realizacji zamówienia
  1. Czas realizacji zamówienia upływa od złożenia zamówienia do chwili dostarczenia Klientowi zamówionych zestawów do samodzielnego pobrania materiału biologicznego. Standardowy czas realizacji wynosi 3 dni robocze.
  2. Od czasu realizacji zamówienia należy odróżnić termin realizacji przeprowadzenia badania genetycznego przesłanego przez klienta lub pobranego od klienta materiału biologicznego, który zależy od rodzaju przeprowadzonego badania genetycznego. Termin realizacji dla poszczególnych badań genetycznych jest określony na stronie internetowej serwisu www. nzoz.genomed.pl w zakładce „Badania genetyczne” zawierającej listę wszystkich badań. Przy każdym badaniu określony jest standardowy czas przeprowadzenia analizy materiału biologicznego
 5. Rozdział 5. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Klient, który zawarł umowę na odległość, możę w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy:
   1. materiał genetyczny nie został pobrany od pacjenta a w przypadku samodzielnego pobrania, gdy zestaw nie został wysłany do laboratorium Genomed
   2. zamówiony zestaw, który jest produktem jednorazowego użytku, nie był używany. Zestawy zafoliowane muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Zwracany zestaw należy odesłać  razem z dokumentem sprzedaży otrzymanym wraz z nim
  3. W przypadku całkowitej bądź częściowej rezygnacji przez klienta z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta wraz z podpisaną przez niego fakturą korygującą wystawioną przez GENOMED S.A oraz OŚWIADCZENIEM. Zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. W przypadku braku posiadania przez klienta rachunku bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.
 6. Rozdział 6. Reklamacja
  1. W przypadku stwierdzenia braku zestawu lub wadliwości dostarczonego zestawu, Klient w celu złożenia reklamacji proszony jest o niezwłoczny kontakt z GENOMED S.A. W przypadku wad technicznych lub naruszenia przesyłki, klient powinien odesłać zamówienie przesyłką pocztową nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania, pod adres: GENOMED S.A. ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa.
  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta.
  3. Zestaw z wadą techniczną zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), GENOMED S.A. zwróci Klientowi równowartość ceny zestawu lub zaoferuje mu inne, dostępne zestawy do wyboru.
  4. Odbiór reklamowanego towaru od Klienta odbywa się na koszt GENOMED S.A. i tylko przez kuriera TNT zamówionego przez GENOMED S.A.
  5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji klient ma prawo dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu przed sądem właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego o właściwości ogólnej.
 7. Rozdział 7. Postanowienia końcowe
  1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
  2. GENOMED S.A. informuje jednocześnie, iż dane zawarte na stronach serwisu internetowego www.nzoz.genomed.pl nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług.
  3. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa, jest potwierdzenie zamówienia dostarczone Klientowi wraz z zamówionym zestawem.
  4. GENOMED S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 7 dni od daty opublikowania ich na stronie internetowej serwisu www.nzoz.genomed.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)