Badania genetyczne

Achondroplasia

Achondroplasia
Test code: ACH-1

Identification of the p.Gly380Arg mutation and other mutations in exon 10 fragment of the FGFR3 gene

Processing Time: Time: up to 3 weeks

Price:  330.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected

Achondroplasia

Achondroplazja jest chorobą genetyczna dziedziczoną autosomalnie dominująco o pełnej penetracji i niewielkim zróżnicowaniu stopnia ekspresji. Jest to jedna z najczęściej występujących dziedzicznych postaci niskorosłości u ludzi (częstość występowania szacuje się na 1:15 000-40 000 żywych urodzeń). Ponad 80% pacjentów chorujących na achondroplazje ma zdrowych rodziców, co wskazuje na to, że przyczyną choroby  jest mutacja de novo. Częstość takich mutacji rośnie z wiekiem ojca, zwłaszcza po 35 roku życia.
Genem odpowiedzialnym za występowanie achondroplazji jest gen FGFR3 (gen kodujący receptor czynnika wzrostu fibroblastów), który składa się z 19 eksonów i zlokalizowany jest na chromosomie 4 (4p16.3). Niemal we wszystkich przypadkach achondroplazji przyczyną tej choroby są mutacje prowadzące do  zmiany nukleotydu w pozycji  1138  (99% mutacji), które powodują zamianę glicyny na argininę w pozycji  380 łańcucha aminokwasowego (G380R) - kod badania ACH-1. Innymi  rzadkimi mutacjami w tym genie  są G375C i G346E. Badaniem uzupełniającym, zalecanym dla pełniejszej  oceny  występowania zmian mutacyjnych w genie FGRF3 (przy  braku mutacji w badaniu ACH-1),  jest  ocena sekwencji  w eksonach 11-13 i 15-17- kod badania ACH-2.  Mutacje dotyczące genu FGFR3 są mutacjami prowadzącymi do nabycia funkcji, czego konsekwencją jest stała aktywacja receptora FGFR3. Prowadzi to do upośledzenia kostnienia śródchrzęstnego i zaburzeń rozwoju kośćca.
Objawy achondroplazji są związane ze skróceniem kończyn, skróceniem i pogrubieniem kości długich. U pacjentów obserwuje się: dłonie kształtu trójzębnego, szpotawość kolan, ograniczenia w prostowaniu stawu łokciowego, znaczną lordozę lędźwiową, kifozę lędźwiowo-piersiową, łukowato wygięte kości piszczelowe. Przy zachowaniu  prawidłowej długości tułowia chorzy mają nieproporcjonalnie dużą głowę. Osoby z achondroplazją cechuje niskorosłość, średnia wysokość ciała dla mężczyzn to około  131±5,6 cm a dla kobiet 124±5,9 cm. Rozwój umysłowy jest  zwykle prawidłowy.
Prognozowana długość życia dla chorych z achondroplazją jest o 10-15 lat krótsza od średniej w populacji ogólnej z powodu  występujących powikłań  kardiologicznych  lub neurologicznych. Chorzy będący  homozygotami pod względem mutacji G380R cierpią na znacznie cięższa postać choroby i często umierają w okresie niemowlęcym z powodu  niewydolności  oddechowej.

Literatura:
Genetyka Medyczna - Drewa G.,Ferenc T., 10.1.3:204-206
http://omim.org/entry/100800
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1152/