Badania genetyczne

Adrenoleucodystrophy

Adrenoleucodystrophy
Test code: ALD-1

Adrenoleucodystrophy. Sequence analysis of the coding region of the ABCD1 gene

Processing Time: Time: up to 6 weeks

Price:  1900.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected

Adrenoleucodystrophy

Adrenoleukodystrofia sprzężona z  chromosomem X (X- ALD) jest  genetyczną chorobą o  dziedziczeniu recesywnym, sprzężonym z chromosomem X, w której dochodzi do zaburzenia procesu peroksysomalnej β-oksydacji. To choroba metaboliczna, która  powoduje akumulację w organizmie  długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (VLCFA, very long chain fatty acids) odpowiedzialnych za demielinizację istoty białej w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) ale także niewydolność kory nadnerczy oraz gonad męskich.
Częstość występowania adrenoleukodystrofii sprzężonej z chromosomem X szacowana jest na około 1:16 800 żywych urodzeń, przez co uznawana jest za najczęstszą chorobę peroksysomalną oraz najczęstszą dziedziczną chorobę istoty białej centralnego układu nerwowego. Za występowanie adrenoleukodystrofi odpowiedzialne są mutacje w  obrębie genu ABCD1; warto pamiętać, ze częstotliwość mutacji de novo w  genie ABCD1 jest szacowana na około 4%.
Gen ABCD1 znajduje się na długim ramieniu chromosomu X (Xq28). Mutacje tego genu są przyczyną powstawania nieprawidłowego białka ALDR(p), które nie przenosi długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (VLCFA).


Obraz kliniczny w tej jednostce chorobowej jest bardzo zróżnicowany. W obrębie tej samej rodziny, a nawet wśród bliźniąt jednojajowych z  jednakowym typem mutacji, mogą występować różne postacie choroby. U poszczególnych pacjentów z adrenoleukodystrofią objawy neurologiczne oraz endokrynologiczne mogą pojawiać się w różnym wieku, w dowolnej kolejności i nasileniu, co często wydłuża okres, w jakim postawiona zostaje prawidłowa diagnoza. Znajomość objawów oraz szybkie rozpoznanie adrenoleukodystrofii warunkuje wdrożenie właściwego postępowania.


Wyróżniono 6 podstawowych fenotypów adrenoleukodystrofii sprzężonej z chromosomem X uwzględniając kryterium wieku, zachorowania oraz rodzaj prezentowanych objawów. Są to:

 1. Mózgowa postać dziecięca.
 2. Mózgowa postać młodzieńcza.
 3. Mózgowa postać dorosłych.
 4. Adrenomieloneuropatia (AMN).
 5. Izolowana niedoczynność kory nadnerczy
 6. Postać asymptomatyczna

Jedną z  najczęściej rozpoznawanych postaci jest mózgowa postać dziecięca (31% do 35% wszystkich przypadków X-ALD). Dotyka ona chłopców między 3 a 10 rokiem życia (nigdy przed skończeniem 2,5 roku życia). Postać młodzieńcza rozpoczyna się między 10 a 21 rokiem życia ( 6–12%) a postać dorosłych,  gdy początek zachorowania przypada po 21 roku życia. Wspólną cechą tych trzech fenotypów jest postępująca, symetryczna demielinizacja istoty białej obu półkul mózgowych z  towa-rzyszącym naciekiem zapalnym i uszkodzeniem bariery krew- mózg. W tych postaciach do najważniejszych objawów zalicza się objawy z pogranicza psychiatrii i neurologii, takie jak: postępujące upośledzenie funkcji poznawczych, często z towarzyszącą zmianą zachowania (agresja, negatywizm, wycofanie, trudności w nauce szkolnej). U osób dorosłych zaburzenia mogą przypominać schizofrenię lub inne zaburzenia psychiatryczne, mogą być tez manifestowane jak postępujące osłabienie słuchu, wzroku, bóle głowy, tiki, zaburzenia czucia, równowagi, koordynacji ruchowej, upośledzenie chodu z objawami uszkodzenia dróg piramidowych, niedowład spastyczny , dysfunkcja zwieraczy i inne.


Odmiennym wariantem jest adrenomieloneuropatia (AMN), rozpoznawana w  40–46% przypadków X-ALD, na która chorują  głównie mężczyzn między 21 a 35 rokiem życia, gdzie zmiany demielinizacyjne dotyczą przede wszystkim  rdzenia kręgowego.
Adrenoleukodystrofia  z  powodu sposobu dziedziczenia, powinna dotyczyć jedynie mężczyzn, jednak  spotykane są opisy pacjentek  z dolegliwościami przypominającymi łagodną lub umiarkowaną postać adrenomieloneuropati lub rzadziej inne postacie X-ALD. Zakłada się, że u od 20% do 50% nosicielek będących heterozygotami pod względem zmutowanego genu. U tych  kobiet mogą pojawić się postępujące niedowłady kończyn dolnych, bóle kończyn dolnych, zaburzenia zwieraczy, ataksja czuciowa czy  skąpe owłosienie głowy (objawy te pojawiają się najczęściej w czwartej dekadzie życia).


Obecnie jedyną, powszechnie akceptowaną metodą terapii jest allogeniczne przeszczepienie komórek macierzystych układu krwiotwórczego, odnoszące pozytywne rezultaty tylko u wybranych pacjentów na wczesnym etapie choroby.


DIAGNOSTYKA X- ALD. W ustaleniu prawidłowego rozpoznania jest pomocny:

 1. Dokładnie zebrany wywiad rodzinny – jest on obciążony występowaniem choroby w  około 95% przypadków.
 2. Oznaczenie poziomu VLCFA w surowicy.
 3. Badanie MRI mózgowia. W  90% przypadków uwidacznia ono symetryczny proces demieliniza-cyjny (niszczenie prawidłowo wytworzonej mieliny).


Badaniem potwierdzającym rozpoznanie choroby jest badanie genu ABCD1 polegające na poszukiwaniu oraz analizie mutacji w genie ABCD1 - kod badania ALD-1. Dzięki badaniu genetycznemu mamy możliwość potwierdzenia rozpoznania oraz określenia statusu nosicielstwa  dla pozostałych członków rodziny.
Badanie to polecane jest  wszystkim kobietom w rodzinie,  nawet tym, które mają  prawidłowe poziomy  VLCFA w surowicy krwi (około 15% z nich to nosicielki mutacji).
Badania molekularne w genie ABCD1 powinny być wykonywane jako badania z wyboru u wszystkich członków rodziny  w rodzinie chorego chłopca w celu wykrycia heterozygot pod względem zmutowanego genu i udzielenia odpowiedniej porady genetycznej.


Badanie polecane dla pacjentów:

 • u których wykryto  podniesione stężenia VLCFA w osoczu
 • u pacjentów z podejrzeniem adrenoleukodystrofii sprzężonej z chromosomem X,  zwłaszcza tych  z podejrzeniem mózgowej postaci X-ALD (szybka diagnoza może pozwolić na wykonanie allotransplantacji komórek macierzystych układu krwiotwórczego a tym samym  zapobiec dalszemu postępowi choroby)
 • u pacjentów z rodzinnie występującą niedoczynnością kory nadnerczy oraz zaburzeniami neuro-logicznymi (do 30% chłopców z chorobą Addisona może w przyszłości rozwinąć pełny obraz X-ALD)
 • u pacjentów z idiopatyczna niewydolnością kory nadnerczy (choroba Addisona)
 • u pacjentów z postępującymi zaburzeniami funkcji poznawczych (chłopcy), u których takie objawy mogą być mylnie przypisywane innym chorobom – takim jak np. ADHD
 • u wszystkich kobiet w rodzinie, w której wykryto przypadek choroby  w celu wykrycia określenia statusu nosicielstwa pod względem posiadania zmutowanego allelu genu i dla udzielenia odpowiedniej porady genetycznej.


Literatura:

 1. Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X. Objawy, diagnostyka i leczenie oraz opis przypadku J. Morski; Neurologia Dziecięca 2013 Nr 44 Vol.22:47-54
 2. OMIM http://www.omim.org/entry/300100